JUNE21 2015
Hosted by North County Shootist Association
11 SHOOTERS    
NCSA COWBOY LEVER GUN SILHOUETTE RIFLE CAL
MATCH WINNER (1) NEAL GORDON 34X40
MATCH WINNER        (2) TONY TELLO 34X40
MATCH WINNER MILITARY RIFLE NEAL GORDON 37X40
C P T R #1 Place C P T R #2 Place Aggregate Place
MASTER CLASS
NEAL GORDON 10 10 8 6 34 MW 0 34
TONY TELLO 7 10 7 8 32 1-M 10 9 9 7 35 MW 67
AAA Class  0 0 0
ALL BRISKI 10 6 6 7 29 2-AAA 0 29
JOE STENCEL 8 10 7 6 31 1-AAA 8 8 3 6 25 1-ST 56
DON PICHT 6 10 3 8 27 3-AAA 5 9 4 6 24 2-ND 51
KAI SCHUMAN 7 7 1 4 19 0 19
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
AAClass   0 0 0
CHUCK CAMBIS 8 5 6 1 20 2-AA 0 20
JON KAGIMOTO 6 6 6 4 22 1-AA 0 22
JERRY HARBAUER 8 7 2 2 19 3-AA 0 19
0 0 0
0 0 0
0 0 0
A CLASS 0 0 0
GREG DOMAGOS 5 8 2 2 17 1-A 0 17
TRUMAN NGUYEN 4 5 2 0 11 2-A 0 11
0 0 0
MILITARY BOLT MATCH 0 0 0
NEAL GORDON 10 10 10 7 37 MW 0 37
ALLEN BRISKI 10 8 7 4 29 1-ST 0 29
JOM KAGIMOTO 9 8 4 5 26 3-RD
KAI SCHUMAN 7 10 3 6 26 2-ND 0 26
TRUMAN NGUYN 10 8 1 1 20 4-TH 0 20
CHUCK CAMBIS 5 6 3 2 16 5-TH 0 16
GREG DOMAGAS 2 2 5 1 10 6-TH 0 10
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0