DEC 20,   2015
Hosted by North County Shootist Association
13  SHOOTERS    
NCSA COWBOY LEVER GUN SILHOUETTE RIFLE CAL
MATCH WINNER (1) ALLEN BRISKI 33X40
MATCH WINNER        (2) DON PITCH 29X40
MATCH WINNER MILITARY RIFLE KAI SCHUMAN  29X40
C P T R #1 Place C P T R #2 Place Aggregate Place
MASTER CLASS
NEAL GORDON 9 10 5 8 32 1-M 0 32
0 0 0
AAA Class  0 0 0
ROY HURSMAN 8 5 4 9 26 1-AAA 8 5 4 5 22 3-AAA 48
0 0 0
ALLEN BRISKI 9 10 7 7 33 MW 0 33
0 0 0
CHALON TIETJE 10 3 3 7 23 8 6 5 7 26 2-AAA 49
KAI SCHUMAN 8 3 4 6 21 0 21
JOE STENCEL 10 7 6 3 26 3-AAA 9 7 5 6 27 1-AAA 53
DON PICHT 6 9 6 7 28 2-AAA 7 9 6 7 29 MW 57
AAClass   0 0 0
JON KAGIMOTO 7 8 8 4 27 1-AA 0 27
TIM MORROW 6 4 2 2 14 3-AA 0 14
CHUCK CAMBIS 6 4 4 6 20 2-AA 0 20
0 0 0
A CLASS 0 0 0
GREG DOMAGOS 8 7 3 6 24 0 24
UNCLASSIFIED 0 0 0
CHRIS BAYNE 9 7 7 5 28
TONY WONG 0 5 3 3 11 4 3 5 0 12 23
MILITARY BOLT MATCH 0 0 0
KAI SCHUMAN 9 9 6 5 29 MW 0 29
ALLEN BRISKI 9 9 4 4 26 1ST 0 26
CHUCK CAMBIS 6 5 2 5 18 0 18
JON KAGIMOTO 8 7 8 3 26 2-ND 0 26
GREG DOMAGAS 6 5 3 3 17
NEAL GORDON 10 8 6 2 26 3-RD
TIM MORROW 10 6 4 4 24 4-TH
CHRIS BAYNE BAYNE 9 7 5 2