JUNE 19 2011 O
PALA, CALIFORNIA
Hosted by North County Shootist Association
32 SHOOTERS 1ST MATCH






























NCSA COWBOY LEVER GUN SILHOUETTE RIFLE CAL
MATCH WINNER (1) NEAL GORDON



34 X 40

GREAT SHOOTING





MATCH WINNER (2) MIKE LANDENBERGER






31 X 40 GOOD JOB MIKE






















C P T R #1 Place C P T R #2 Place Aggregate Place
















MIKE LANDENBERGER
MATCH 2


34 X 40








MASTER CLASS














TONY TELLO



0




0
0

RYAN KING



0




0
0

AAA Class









0
0

BOB KIERNAN



0




0
0

JOE STENCEL 20 8 7 6 41 3-3A 9 9 7 6 31 2-3A 72

KEN ERDMANN 9 9 7 5 30




0
30

BOB HOLMSTEDT



0




0
0

HAROLD ITCHKAWICH



0
8 10 7 6 31 1-3A 31

LOUIS LINTON 10 9 7 3 29




0
29

DON PICHT 9 10 5 4 28
7 7 6 5 25
53

NORB SPITZER 10 9 7 7 33 2-3A 7 9 3 7 26
59

ANDY COMER 7 8 2 4 21




0
21

RUSSEL DUNN



0




0
0

NEAL GORDON 9 10 9 6 34 MW



0



LARRY NEELY



0




0
0

TODD LINTON 10 10 8 6 34 1-3A 10 9 7 5 31 3-3A 65

JAMES HERRING



0




0
0

MIKE LANDENBERGER 10 8 6 5 29
8 9 5 9 31 MW 60

RAY OLIVAS



0




0
0

R.J.CUDWORTH



0




0



ALLEN BRISKI



0




0



JOE BRICKNER



0




0



AAClass



0




0
0

JOHN NESBITT



0




0
0

CATHY TORMEY



0




0
0

TED LINTON 4 7 6 4 21
6 8 7 3 24 3-2A 45

KAI SCHUMAN 7 8 3 2 20




0
20

JON KAGIMOTO 6 7 2 6 21
5 7 3 3 18
39

PETER USCINSKI 3 7 4 6 20
7 5 4 7 23
43

ROY HURSMAN



0




0
0

PAUL HUARD



0




0
0

JONNY GARCIA



0




0
0

ED SCHEIDLER



0




0
0

PATRICK TORMEY 10 7 6 7 30 1-2A 8 8 3 7 26 2-2A 56

DENNIS OSTLER



0




0
0

JACK KLEIN 9 7 5 3 24
7 9 8 6 30 1-2A 54

JERRY HARBAUER 5 9 5 7 26 3-2A



0
26

TIM MORROW 9 7 6 6 28 2-2A



0
28

TOM HANKS 4 8 3 4 19
8 7 2 2 19
38

RONALD WOODFORD



0




0
0

A CLASS



0




0
0

TRUMAN NUYGEN



0




0








0




0
0

















TIM TRUMAN 6 6 3 6 21 1ST A



0
21

CHUCK CAMBIS 6 6 7 2 21 2ND A 5 7 3 1 16 1-A 37

B CLASS



0




0
0

HALEY LINTON 3 5 1 1 10 1-B 0 3 1 1 5
15

RICK GUNNON











0

UNC



0




0
0

RICK GUNNON 3 1 3 7 14 UP TO B CLASS



0
14






0




0
0












0



MILITARY BOLT MATCH



0




0
0

HAROLD ITCHKAWICH



0




0
0

KEN ERDMAN



0




0
0

ROY HURSMAN



0




0
0

ALLEN BRISKI



0




0
0

JERRY BRUCE



0




0
0

LOUIS LINTON 7 6 4 6 23 3RD



0
23

ANDY COMER TRAP DOOR 5 7 3 4 19









KAI SCHUMAN 5 5 4 3 17






17

TIM MORROW 9 9 6 5 29 MW



0
29

NEAL GORDON 9 7 6 4 26 2ND



0
26






0




0
0






0




0
0






0














0














0














0














0














0














0