SEPT 29 2013
PALA, CALIFORNIA
Hosted by North County Shootist Association
 SHOOTERS 22
NCSA MILITARY BOLT RIFLE   SILHOUETTE MATCHES
MATCH WINNER S
MATCH WINNER BOLT  STEWART JONES 27X 40 IRON SIGHTS
MATCH WINNER AUTO SCOTT SIMERILLI 16 X 40 IRON SIGHTS
MATCH WINNER SNIPER  JIM EGGGLESTON    24 X 40 MIKE LANDENBERGER  35X40 35 X 40 TRADITIONAL SCOPE
MATCH WINNER 22 IRON   KAI SCHIMAN 25X 40
MATCH WINNER 22 SCOPE BOB KIERNAN 29X 40 TRADITIONAL SCOPE
MATCH WINNER BOLT RIFLE   MODERN SCOPE KEN ERDMAN  36X40
600 YD BENCHREST NO SHOOTERS TODAY
WINNER .22 SILHOUETTE    LEVERGUN CLASS JOE STENCEL 20X40
C P T R #1 Place C P T R #2 Place Aggregate Place
BOLT CLASS IRON SIGHTS
JOHN MURPHY 10 8 4 5 27 2-ND 27
ANDY COMER 6 5 5 1 17 3-RD 0 17
STEWART JONES 5 9 6 7 27 1-ST 0 27
GLEN FRANKS 0 0 3 2 5
BRIAN  REESE 3 2 1 1 7
ROY HURSMAN 1 4 2 4 11
MILITARY BOLT  MODERN CLASS 0 SCOPE 0 0
KEN ERDMAN 9 10 8 9 36 1ST 0 36
HAROLD ITCHKAWICH 8 9 4 4 25 3-RD
ALLEN BRISKI 6 6 5 8 25 2ND
MILITARY BOLT RIFLE TRADITIONAL CLASS SCOPE
JIM EGGLESTON 7 8 8 7 30 2-ND
MIKE LANDENBERGER 9 10 9 7 35 1ST
MILITARY RIFLE AUTO 0 IRON SIGHTS 0 0
SCOTT SIMMERAL 4 5 5 2 16 1ST
LONG RANGE .22 SIL 0 0 0
IRON SIGHT TRADITIONAL IRON SIGHTS
KAI SCHUMAN 4 9 5 7 25 1-ST 0 25
STEPHANIE VIGIORO 0 10 5 5 20 3-RD
HUNTER KIERNAN 3 9 3 7 22 2-ND 0 22
MODERN BOLT SCOPE 0
0
LONG RANGE .22 SIL 0
 TRADITIONAL SCOPE 0
BOB KIERNAN 7 8 6 6 27 2-ND
JON KAGIMOTO 4 10 9 6 29 1-ST
DON PICHT 0 8 7 4 19 3-RD
LEVER GUN 0
JOE STENCEL 6 6 5 3 20 1-ST
0
600 YARD BENCHREST 0 0 0
PAT TORMEY 0 0 0
TED LINTON  SR 0 0 0
LOUIS LINTON 0 0 0
TODD LINTON 0 0 0
CATHY TORMEY 0 0 0
0 0 0
TED LINTON  SR 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
A CLASS 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
B CLASS 0
0 0 0
0
0
0 0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Team Match 0
0
0
0
HI SENIOR
0
0
0
0
HI WOMAN
HI JUNIOR
HI SUB JUNIOR